เพียงใจในเพลงพิณ เล่ม 2 by 明晓溪 Ming Xiaoxi หมิงเสี่ยวซี่ เมฆขาว หวานเย็น Online

เพียงใจในเพลงพิณ เล่ม 2
Title : เพียงใจในเพลงพิณ เล่ม 2
Author :
Rating :
ISBN : 9786160602384
Language : English
Format Type : Paperback
Number of Pages : 433

คือความอบอุนในลมหนาวคือดวงไฟเจิดจาของราตรีกาลชีวิตนิรันดรคงไรความหมาย หากปราศจากเธอผูเปนดังลมหายใจ ...การไมไดรับรักตอบ เปนทุกข แตการตองลืมคนทีเรารัก เปนทุกขกวา เขาจึงตัดสินใจบำเพญตนเปนเซียน เพือใหจดจำ และปกปองดูแลเธอไดทุกชาติภพ แมวา...สิงแลกเปลียนนันจะเปนคำสาป... คำสาปรายกาจวาเขาจะไมมีวันไดรับ ‘รัก’ จากเธอ ดอกไมบานจนโรยราไปปีแลวปีเลา ใบไมผลิผานรอนจวบใบไมรวงผานหนาวเวียนเปลีคือความอบอุ่นในลมหนาวคือดวงไฟเจิดจ้าของราตรีกาลชีวิตนิรันดร์คงไร้ความหมาย หากปราศจากเธอผู้เป็นดั่งลมหายใจ ...การไม่ได้รับรักตอบ เป็นทุกข์ แต่การต้องลืมคนที่เรารัก เป็นทุกข์กว่า เขาจึงตัดสินใจบำเพ็ญตนเป็นเซียน เพื่อให้จดจำ และปกป้องดูแลเธอได้ทุกชาติภพ แม้ว่า...สิ่งแลกเปลี่ยนนั้นจะเป็นคำสาป... คำสาปร้ายกาจว่าเขาจะไม่มีวันได้รับ ‘รัก’ จากเธอ ดอกไม้บานจนโรยราไปปีแล้วปีเล่า ใบไม้ผลิผ่านร้อนจวบใบไม้ร่วงผ่านหนาวเวียนเปลี่ยนทุกปี... เขาตามหาเธอจนพบในที่สุด แต่หัวใจเธอกลับมอบแก่ผู้อื่นเสียแล้ว หากทว่าเขายังคงดื้อรั้น! ถึงมันคือการฝืนชะตา! เพิกเฉยต่อสวรรค์! เขาก็จะเอาชนะคำสาปนั้นให้จงได้!


เพียงใจในเพลงพิณ เล่ม 2 Reviews

  • Polyj

    เอ๊ะ! นี่มันจบแล้วรึ ?

  • Kittenlittle

    เรื่องนี้สนุกดีค่ะ เนื้อเรื่องเข้มข้น ชิงไหวชิงพริบกันในยุทธภพ มีความรักความแค้นมาเกี่ยวข้อง นางเอกเป็นตัวเดินเรื่อง พระเอกก็จะมาเป็นพักๆ เวลานางเอกมีปัญหา นางเอกเรื่องนี้ [...]

  • Ning

    เป็นเรื่องที่ประทับใจอีก 1 เรื่อง เลยทีเดียว สำหรับมากกว่ารักรู้สึกหงุดหงิดเล็กน้อยสำหรับตอนจบงึมงำ งึมงำนี่จบแบบแฮปปี้แล้วรึ???