เพียงใจในเพลงพิณ เล่ม 1 by 明晓溪 Ming Xiaoxi หมิงเสี่ยวซี่ เมฆขาว หวานเย็น Online

เพียงใจในเพลงพิณ เล่ม 1
Title : เพียงใจในเพลงพิณ เล่ม 1
Author :
Rating :
ISBN : 9786160602377
Language : English
Format Type : Paperback
Number of Pages : 340

คือความอบอุนในลมหนาวคือดวงไฟเจิดจาของราตรีกาลชีวิตนิรันดรคงไรความหมาย หากปราศจากเธอผูเปนดังลมหายใจ ...การไมไดรับรักตอบ เปนทุกข แตการตองลืมคนทีเรารัก เปนทุกขกวา เขาจึงตัดสินใจบำเพญตนเปนเซียน เพือใหจดจำ และปกปองดูแลเธอไดทุกชาติภพ แมวา...สิงแลกเปลียนนันจะเปนคำสาป... คำสาปรายกาจวาเขาจะไมมีวันไดรับ ‘รัก’ จากเธอ ดอกไมบานจนโรยราไปปีแลวปีเลา ใบไมผลิผานรอนจวบใบไมรวงผานหนาวเวียนเปลีคือความอบอุ่นในลมหนาวคือดวงไฟเจิดจ้าของราตรีกาลชีวิตนิรันดร์คงไร้ความหมาย หากปราศจากเธอผู้เป็นดั่งลมหายใจ ...การไม่ได้รับรักตอบ เป็นทุกข์ แต่การต้องลืมคนที่เรารัก เป็นทุกข์กว่า เขาจึงตัดสินใจบำเพ็ญตนเป็นเซียน เพื่อให้จดจำ และปกป้องดูแลเธอได้ทุกชาติภพ แม้ว่า...สิ่งแลกเปลี่ยนนั้นจะเป็นคำสาป... คำสาปร้ายกาจว่าเขาจะไม่มีวันได้รับ ‘รัก’ จากเธอ ดอกไม้บานจนโรยราไปปีแล้วปีเล่า ใบไม้ผลิผ่านร้อนจวบใบไม้ร่วงผ่านหนาวเวียนเปลี่ยนทุกปี... เขาตามหาเธอจนพบในที่สุด แต่หัวใจเธอกลับมอบแก่ผู้อื่นเสียแล้ว หากทว่าเขายังคงดื้อรั้น! ถึงมันคือการฝืนชะตา! เพิกเฉยต่อสวรรค์! เขาก็จะเอาชนะคำสาปนั้นให้จงได้!


เพียงใจในเพลงพิณ เล่ม 1 Reviews

  • Polyj

    ทำไมอ่านแล้วเฉยๆ มาก มันต้องดราม่านิดนึงไหมนะ

  • Ning

    อ่านได้เพลิดเพลินมาก ๆ ค่ะเนื้อหาจะหนักกว่ามากกว่ารัก ค่อนข้างเยอะช่วงหวาน ๆ มีบ้าง แต่ไม่ได้เน้นนำมาเป็นประเด็นหลักอ่านได้ตึดหนับ มีเงื่อนงำให้น่าติดตามสนุกดีค่ะปล. ปกสวยม [...]